HASTA KİŞİSEL VERİ İŞLEME AYDINLATMA METNİ

 

  1. Kişisel Veriyi İşleyen Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği
Veri Sorumlusu Özel Ortadoğu Damla Tıp Merkezi (Damla, Şirket )
Adres Çukurambar Mah. 1425.Cad. No:19 Çankaya / ANKARA
İletişim Tel:     + 90 312 287 35 82

E-mail: info@ortadogudamlatipmerkezi.com

 

  1. İşlenen Kişisel Veriler
1-      Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne/Baba Adı, Protokol No, İmza, Cinsiyet, Diğer Nüfus Bilgileri, Medeni Durumu, Hasta Yakını Ad Soyadı, Hasta Yakını İmza,

2-      İletişim Bilgisi: Adres, Telefon, E-posta, Hasta Yakını Telefon, Hasta Yakını E- mail

3-      Müşteri İşlem: Fatura bilgileri.

4-      Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera Kaydı

5-      Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera Kayıtları

6-      Pazarlama Verisi: Fotoğraf, Kamera Kayıtları, Ses Kayıtları, Referans Yazısı

7-      Biyometrik Veri: Avuç İçi Bilgileri,

8-      Sağlık Bilgileri: Hasta Tıbbi Raporları, Tanı Verileri, Laboratuvar Sonuçları, Test Sonuçları, Muayene Verileri, Doktor Analiz ve Yorumları, Randevu Bilgileri, Reçete Bilgileri ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri

 

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
1.      Hasta Dosyası Oluşturulması

2.      İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

3.      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

4.      Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

5.      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

6.      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

7.      Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

8.      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

9.      Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

10.  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

11.  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

12.  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

13.  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

14.  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

15.  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

16.  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

17.  Diğer, Sağlıkta Kalite Standartları Mevzuatına Uyumun Sağlanması

18.  Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

19.  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

20.  Cenaze Teslim İşlemlerinin Düzeninin Sağlanması

21.  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

22.  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

23.  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği
1-      Şirket hissedarları ve yöneticileri

Şirketimiz hissedarlar ve yöneticilerinin, mevzuat ve esas sözleşmemize göre şirket faaliyetlerini izleme, inceleme ve gerektiğinde denetleme hakkı bulunduğundan, kişisel verilerinizin buralara aktarılması söz konusu olabilir.

2-      Tedarikçiler/İş Ortakları/Müşteriler/Denetçi ve Danışmalar/Özel Sağlık Kuruluşları

Şirketimizce dışarıdan hizmet alındığı durumlarda kişisel verilerinizin özel sağlık sigorta şirketleri, sandık ve vakıflar, özel laboratuvarlar, danışman gibi hizmet sağlayıcılara aktarılması söz konusu olabilir.

3-      Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve mahkemelerce talep edilmesi halinde aktarılması söz konusu olabilir.

4-      Kanuni Temsilciler ve Diğer Sağlık Kuruluşları

Sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu ile yetki vermiş olduğunuz veya yetkili olan kanuni temsilcilerine verilerinizin aktarılması söz konusu olabilir.

 

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Veri Toplama Yöntemi: 1-              Fiziki

ü  Sözleşme imzalanması,

ü  Yapılacak işlemlere ilişkin alınan onaylar

ü  Ödemeye İlişkin Dokümanlar

ü  Tahlil ve Tıbbi Görüntüleme Sonuçları

2-              Elektronik

ü  Bina giriş- çıkışlarında, faks yazışmalarından veya elektronik posta haberleşmeleri aracılığıyla elektronik olarak toplanabilmektedir.

ü  Genetik verileriniz dışında kalan her türlü kişisel verileriniz Tıp Merkezimiz kapsamında kullandığımız med-data programına işlenmektedir.

3-              CCTV/Kamera

ü  Tıp Merkezimiz giriş çıkışlarında fiziki mekan genliğinin sağlanması amacıyla kamera kaydı alınmaktadır.

ü  Tıp Merkezimiz içerisinde teşhis tedavi uygulamaları anında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla kamera kaydı alınmaktadır.

ü  Rızanız ve talebiniz doğrultusunda görüntüleriniz web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmaktadır.

Veri Toplama Hukuki Sebebi 1.      Açık Rıza

ü  Bir aydınlatma metnine dayalı olarak veri sahibinden açık rıza alınması, kişisel verilerin işlenebilmesini kanunen mümkün kılan en temel imkândır.

2.      Sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olarak

ü  Tarafınızla bir sözleşme imzalanması durumunda sözleşme şartlarının yerine getirilmesi.

3.      Kurumumuzun meşru menfaatlerinin korunması

ü  İş süreçlerinin geliştirilmesi, bilgi işlem ve fiziksel güvenlik, performans ölçümü, Şirketimizin finansal ve idari itibarının devamlılığını sağlamak

4.      Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

5.      Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

 

 

  1. Kanun md.11’de Düzenlenen Haklarınız

Kanunun 11 inci maddesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz başvuru hakları sayılmıştır. Yazılı olarak ya da internet sitemizdeki https://www.ortadogudamlatipmerkezi.com/ ilgili kişi başvuru formunu kullanarak bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu başvurunuz üzerine süresi içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Kanun md.11 çerçevesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak şu haklara sahipsiniz:

1-      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-      Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6-      Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7-      İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8-      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

HASTA/HASTA YAKINI KİŞİSEL VERİ AÇIK RIZA FORMU

 

Özel Ortadoğu Damla Tıp Merkezi (Damla, Şirket ) ile aranızda bulunan ilişkisi kapsamında Şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesi söz konusu olduğundan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca sizden açık rızanızı talep ediyoruz.

Kanun kapsamında, hastalarımıza yönelik hazırlanan ve tarafınıza iletilen aydınlatma metninde ve Şirketimiz Kişisel Verileri İşleme ve Saklama Politikasında; hangi kişisel verilerinizin hangi amaç ile işlendiğine ve hangi durumlarda paylaşıldığına ayrıntıları ile yer verilmiştir. Bu AÇIK RIZA metnini imzalamakla, Şirketimize sunmuş olduğunuz, sağlık verilerinizi içeren kişisel verilerinizi;

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hasta Dosyası Oluşturulması

amaçlarıyla sınırlı olarak alma, saklama ve aktarma işlemleri de dâhil olmak üzere, işleme yetkisini vermektesiniz. Sağlık bilgileriniz; Şirketimizin meşru menfaatinin korunması, hukuki sorumluluklarının ve tarafınızla olan sözleşme hükümlerinin ve şahsi taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle, özel sigorta şirketinizle, talebiniz dahilinde diğer sağlık kuruluşlarıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kimlik ve iletişim bilgileriniz ise ilgili amaç doğrultusunda hizmet satın aldığımız tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır. Bu AÇIK RIZA metnini imzalamasanız dahi Şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verilerin Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddesi çerçevesinde işlenmesinin söz konusu olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Açık Rızanın İptali

Açık rızanızı geri almak, bilgi değişikliği yapmak veya belgenizin imha edilmesini istemeniz halinde, talebinizi Şirketimizin Çukurambar Mah. 1425.Cad. No:19 Çankaya / ANKARA adresine fiziken yahut noter kanalıyla iletebilir, info@ortadogudamlatipmerkezi.com adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.

HASTA/HASTA YAKINI KİŞİSEL VERİ

AÇIK RIZA FORMU

 

Özel Ortadoğu Damla Tıp Merkezi (Damla Tıp, Şirket )’nden alacağınız hizmet dolayısıyla Şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verilerin, iş akışının kolay ve hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla kullanılan mesajlaşma uygulamalarına ait sunucuların ve elektronik posta sunucularının yurtdışında olması sebebiyle otomatik olarak yurtdışına aktarılması söz konusu olduğundan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca sizden açık rızanızı talep ediyoruz.

Kanun kapsamında, Şirketimizin hastalarımıza yönelik hazırlanan ve tarafınıza iletilen aydınlatma metninde ve Şirketimiz Kişisel Verileri İşleme ve Saklama Politikasında; hangi kişisel verilerinizin hangi amaç ile işlendiğine ve hangi durumlarda paylaşıldığına ayrıntıları ile yer verilmiştir. Bu AÇIK RIZA metnini imzalamakla Şirketimize, sunmuş olduğunuz ad, soyad, telefon, e-mail ve sağlık verilerinizi iş akışının hızlı sağlanması, iletişimin kurulması ve kolaylaştırılması amaçlarıyla sınırlı olarak, mesajlaşma uygulamaları ve mail gönderimi vasıtasıyla mail ve mesajlaşma hizmeti alınan yurtdışı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmak üzere işleme yetkisi vermektesiniz.

Sağlık bilgilerinizi; Damla Tıp’ın dışardan aldığı sağlık hizmetleri kapsamında tedarikçilerimizle, tarafınıza bilgilendirme yapılması amacıyla isteğiniz doğrultusunda sizlerle, doktorlarımızın Damla Tıp dışında olduğu hallerde aciliyet oluşturan durumlarda doktorlarımızla meşru menfaatimizin korunması, tarafınızla olan sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi ve şahsi taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla mail ortamında paylaşılabilmekteyiz.

Bu AÇIK RIZA metnini imzalamasanız dahi Şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verilerin Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddesi çerçevesinde işlenmesinin söz konusu olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Açık Rızanın İptali

Açık rızanızı geri almak, bilgi değişikliği yapmak veya belgenizin imha edilmesini istemeniz halinde, talebinizi Şirketimizin talebinizi Şirketimizin Çukurambar Mah. 1425.Cad. No:19 Çankaya / ANKARA adresine fiziken yahut noter kanalıyla iletebilir, info@ortadogudamlatipmerkezi.com adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel verilerimin işlenmesi konusunda Özel Ortadoğu Damla Tıp Merkezi tarafından aydınlatma metni ile tam bir bilgilendirme yapılmış olup, özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere, kişisel verilerimin işlenmesine, kullanılmasına ve paylaşılmasına, Şirketçe belirlenen süre zarfında saklanmasına
AÇIK RIZA vermiyorum

İsim    ………………………………….

TC Kimlik………………………

Tarih                 ………………….

İmza                ………………………

AÇIK RIZA veriyorum

İsim                   :………………………………….

TC Kimlik No   :…………………………………

Tarih                  :………………………………….

İmza                   :………………………………….